Vi arbetar utifrån demokratiska principer och grundläggande värderingar såsom människors rätt till olikhet, okränkbarhet, individens frihet och integritet. Vi arbetar också utifrån människors lika värde oavsett kön och etnisk tillhörighet samt solidaritet med svaga och utsatta. Dessa värderingar ska genomsyra verksamheten och arbetas med bl.a. genom elevråd/klassråd, direkta diskussioner, ringsamtal och gruppfrämjande övningar. Människors olika levnadsvillkor belyses också i samhällsorienterande ämnen och teman.
Skolan skall också arbeta för att hjälpa eleverna till ett kritiskt reflekterande och eget ställningstagande kring etiska frågor och öka förståelsen för andra människors livssituationer.