Så roligt att ni vill anmäla ert barn till vår skola!

Våra antagningsregler
I enlighet med stadgarna för verksamheten gäller följande:
Styrelse har gett rektor i uppdrag att fatta beslut om intagning av barn/elev i samråd med verksamhetens pedagoger.
De regler som redovisas nedan är vägledande för beslut om intagning. Anmälan görs genom skriftlig anmälan (anmälningsblankett finns att ladda ner) som skickas till rektor. Anmälan ska undertecknas av båda vårdnadshavare (såvida du inte har ensam vårdnad om barnet). Kölistans ordning bestäms i princip av anmälningsdatum. Vårdnadshavare får skriftligt bekräftelse på att ansökan har ankommit skolan.
Besked om plats och ev. köplats meddelas under februari månad. Skriftligt svar, som är bindande, skall inlämnas senast 2 veckor efter besked till skolan.

Förtur

Förtur medges enligt följande ordning:
1) om barnet bor i Morups församling med omnejd
2) om barnet har syskon som går på skolan eller kommer från Vitsippan
3) enligt anmälningsdatum inom respektive klass

Förskoleklass

Barn från den egna förskoleverksamheten (Vitsippan) övergår till förskoleklassen den hösttermin det året då barnen fyller 6 år. Övriga barn, på kö till Morups Friskola, erbjuds resterande platser upp till full grupp i ordning enligt kölista och regler om förtur. Ansökan ska vara skolan tillhanda senast 31/1.
Besked om plats och ev. köplats meddelas under februari månad. Skriftligt svar, som är bindande, skall inlämnas senast 2 veckor efter besked till skolan.

Inflyttning

Om vakans uppstår i skolan erbjuds plats i berörd klass utifrån Er placering i kölistan.
Barn som går/gått på annan skola och som flyttar till Morup, eller i geografisk närhet, skall om möjligt beredas plats.

Fritidsverksamhet

Skolan erbjuder även fritidsverksamhet i mån av plats som ansöks samtidigt på anmälningsblanketten.

Avgift fritids
  • Avgift tas ut under 12 månader
  • Avgiften följer kommunens regler om maxtax men vi tillämpar endast 30 dagars uppsägning av sin plats som görs skriftligt. Avgiften betalas under uppsägningstiden.
  • Fritids har stängt 2 veckor i juli
  • Juli månad är avgiftsfri om man inte utnyttjar sin plats
Vid placering

Som förälder åtar du dig:
– främja ett gott samarbete, förtroende och respekt mellan barnen, barnen och personalen, samt mellan hemmet och skolan
– hålla dig informerad om vad som händer i verksamheten
– engagera dig i skolans verksamhet t. ex. genom att delta vid fixardagarna samt städning av skolans lokaler som sker 1 gång per termin
– snarast anmäla inkomstförändring (om ditt barn är placerat på förskolan eller har fritidsplats)

Vi på Morups Friskola åtar oss att:
– skapa ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet
– arbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande, och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.

Klicka på ”Ladda ner” för anmäla eller göra en uppsägning av plats. Skriv under och skicka till skolan per post.